Rodzaj wsparcia

Premia w wysokości 100 tyś zł. wypłacana w dwóch transzach po 80 tyś i 20 tyś. zł.

Beneficjent, czyli kto może skorzystać:

- Osoba przed 40 rokiem życia, posiadająca właściwe kwalifikacje zawodowe (rolnicze) lub deklarująca ich uzupełnienie po złożeniu wniosku,

- osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii, lecz nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed jego złożeniem. Rozpoczęcie urządzania gospodarstwa oznacza objęcie w posiadanie (na własność lub dzierżawę) co najmniej 1 ha fizycznego użytków rolnych.

- wielkość ekonomiczna gospodarstwa (wskaźnik SO) w okresie wyjściowym nie mniejsza niż 13 tyś euro i nie większa niż 150 tyś euro

- docelowa fizyczna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie równa co najmniej średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej (nie większa niż 300 ha). Ważne jest aby co najmniej 70 % powierzchni (odpowiednio – średniej krajowej lub wojewódzkiej) przeszło na własność młodego rolnika (dopuszczalnie dzierżawa z własności rolnej Skarbu Państwa)

- osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna uzyskać co najmniej 12 pkt. rankingowych wg. szczegółowych wytycznych określonych w przepisach wykonawczych do tego działania,

Zobowiązania dodatkowe:

- podleganie ubezpieczeniu w KRUS przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej transzy pomocy,

- wydatkowanie premii zgodnie z założeniami w Biznes Planie (minimum 70 tyś zł w środki trwałe, pozostałe 30 tyś na potrzeby bieżące gospodarstwa – środki obrotowe)

- rozpoczęcie prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie (przychody i rozchody)

- osiągniecie docelowego wzrostu wartości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10 % w stosunku do okresu wyjściowego.