Rodzaj wsparcia:

Premia w wysokości 100 tyś zł. wypłacana w dwóch transzach po 80 tyś zł. i 20 tyś. zł.

 

Beneficjent, czyli kto może skorzystać:

Rolnik lub małżonek rolnika, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez okres co najmniej od 12 miesięcy poprzedzającego

dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc finansową może również ubiegać się osoba posiadająca status domownika w gospodarstwie rolnika.

Osoba ubiegająca się o premię nie może prowadzić działalności gospodarczej  w okresie od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o premię.

Osoba ubiegająca się o premię musi mieć miejsce zamieszkania na zdefiniowanych obszarach wiejskich (wyłączone są miasta powyżej 5 tyś mieszkańców)

 

Bazowe warunki:

Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika:

  • położone jest na obszarze wiejskim,
  • przyznano temu rolnikowi płatności bezpośrednie do gruntów rolnych za rok poprzedni lub rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w bieżącym roku kalendarzowym.

 

Zobowiązania:

  • zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEiDG) i prowadzenia tej działalności przez okres co najmniej 5 lat o dnia wypłaty pierwszej transzy pomocy (80 tyś)
  • zaprzestanie podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS i podleganie ubezpieczeniu w ZUS co najmniej 5 lat o dnia wypłaty pierwszej transzy pomocy (80 tyś)

Należy jeszcze wspomnieć o szeregu innych wymogów związanych miedzy innymi z osiągnięciem minimalnej ilości punktów za wniosek, doborem kodów PKD do proponowanej działalności.

 

Zapraszam do kontaktu celem zweryfikowania i oceny możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.