Rodzaj wsparcia:

Dotacja w wysokości do 500 tyś. zł.

Intensywność wsparcia: 50% zwrotu kosztów

Beneficjent, czyli kto może skorzystać:

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych w ramach kodów PKD:

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, lub:

01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, lub:

01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podmiot ubiegający się o dotację musi spełniać status mikro lub małego przedsiębiorstwa oraz prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Prowadzący działalność usługową udokumentuje świadczenie usług rolniczych na kwotę 20 tyś zł. brutto w okresie ostatnich 24 miesięcy, nie mniej jednak niż 10 tyś. złotych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wykluczeni są Beneficjenci działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013.

W ramach działania na usługi rolnicze można dofinansować zakup nowych maszyn, urządzeń, narzędzi przeznaczonych do:

- uprawy gleby, siewu, sadzenie, pielęgnacji, ochrony, nawożenia, zbioru

- przygotowania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia, pakowania w celu przygotowania do sprzedaży (tylko do przygotowania pasz na zlecenie usługobiorcy na bazie dostarczonych przez niego składników)

- przygotowania pasz

- rozdrabniania i szarpania słomy i roślin

- ciągników, kombajnów, sieczkarni, ładowarek i przyczep rolniczych

- aparatury pomiarowej i kontrolnej

- sprzętu komputerowego i oprogramowania

- wdrożenie systemu zarządzania jakością

Istotne zobowiązania:

- osiągnięcia, w wyniku realizacji operacji, co najmniej 30% przychodów ze sprzedaży usług w stosunku do założeń w biznes planie  w trzecim roku od dnia złożenia wniosku o płatność końcową.