Rodzaj wsparcia:

Dotacja w wysokości do:

- 900 tyś zł. na rozwój prosiąt

- 500 tyś zł. na inwestycje związane z produkcją zwierzęcą

- 200 tyś. zł. pozostałe – (zakup maszyn rolniczych, budynki służące do prowadzenia działalności)

Limity pomocy łączą się, jeżeli wniosek składają co najmniej 2 osoby.

Intensywność wsparcia:

- 60 % zwrotu kosztów dla osób spełniających status młodego rolnika

- 50% zwrotu kosztów dla pozostałych osób

Beneficjent, czyli kto może skorzystać:

Rolnik lub grupa rolników składająca wniosek wspólnie lub podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność rolniczą.

Za rolnika uznaje się osobę, która posiada co najmniej 1 ha fizyczny użytków rolnych lub prowadzi działy specjalne produkcji rolnej.

Bazowe warunki:

Gospodarstwo w stanie wyjściowy nie mniejsze niż 10 tyś euro i nie większe niż 200 tyś euro.

Wielkość gospodarstwa nie większa niż 300 ha użytków rolnych.

Obowiązuje system punktacji – ogólny dla całego kraju jaki i dodatkowo dla danych województw. Minimalna wymagana ilość punktów to 1,5.

Zobowiązania:

Zwiększenie wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o co najmniej 10% w odniesieniu do roku bazowego.

Prowadzenie w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.